Tento metodický návod vydává Ministerstvo vnitra za účelem sjednocení postupu orgánů územních samosprávných celků při zřízení a vedení elektronické úřední desky. Je výsledkem spolupráce příslušných útvarů Ministerstva vnitra a konzultací s Ministerstvem informatiky, Ministerstvem financí a dále se zástupci odborné veřejnosti, zejména z řad orgánů územních samosprávných celků, jakož i se zástupci subjektů zabývajících se předmětnou problematikou jako poskytovatelé služeb. V otázkách právem výslovně neřešených vychází ze závěrů Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu1.

Metodická pomůcka ke správnímu řádu - obsah přílohy (Příloha č. 3: Rámcový přehled údajů a dokumentů ke zveřejňování na e-úřední desce) vydané Ministerstvem vnitra ČR k metodickému návodu vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích.

Závěr č. 12 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 12. 9. 2005 - Zajištění nepřetržitě přístupné úřední desky podle § 26 správního řádu.

Povinnost zřídit úřední desku vyplývající z § 26 správního řádu splní správní orgán tak, že zřídí stálou nepřetržitě přístupnou úřední desku, která umožní jednoduchým způsobem vizuálně zjistit obsah vyvěšených písemností, a zřídí internetovou stránku, kde zpřístupní obsah úřední desky. Stálá úřední deska může mít rovněž podobu jednoduchého technického zařízení, které zobrazí zájemci obsah vyvěšených písemností.