Zajištění nepřetržitě přístupné úřední desky podle § 26 správního řádu

Závěr č. 12 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 12. 9. 2005 - Zajištění nepřetržitě přístupné úřední desky podle § 26 správního řádu.

Povinnost zřídit úřední desku vyplývající z § 26 správního řádu splní správní orgán tak, že zřídí stálou nepřetržitě přístupnou úřední desku, která umožní jednoduchým způsobem vizuálně zjistit obsah vyvěšených písemností, a zřídí internetovou stránku, kde zpřístupní obsah úřední desky. Stálá úřední deska může mít rovněž podobu jednoduchého technického zařízení, které zobrazí zájemci obsah vyvěšených písemností.

 Odůvodnění:
Poradní sbor ke správnímu řádu se zabýval otázkami praktické aplikace § 26 správního řádu upravujícího úřední desku a vyvěšování písemností na elektronické úřední desce. V souvislosti s povinností zřídit nepřetržitě přístupnou úřední desku byla diskutována otázka zřízení nepřetržitě přístupného technického zařízení („informačního kiosku“).

Podle § 26 odst. 1  správního řádu musí správní orgán zřídit nepřetržitě přístupnou úřední desku. Je třeba podotknout, že v tomto ohledu nedochází v případě obcí téměř k žádnému posunu oproti předchozímu právnímu stavu, jediným rozdílem je to, že podle nového správního řádu musí být úřední deska přístupná nepřetržitě, zatímco podle dosavadní úpravy obsažené v obecním zřízení musela být úřední deska umístěna na místě, které musí být veřejně přístupné zpravidla po 24 hodin denně (viz § 112 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; obdobně též viz § 71 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a § 83 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze). Podle § 26 musí správní orgán rovněž zveřejnit obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Správní orgán by tak měl zřídit internetové stránky, kde bude přístupný obsah úřední desky, nebo musí postupovat podle § 26 odst. 3.

Účelem úřední desky v rámci správního řízení je informovat dotčené osoby o písemnostech doručovaných veřejnou vyhláškou, resp. o jejich obsahu, a o dalších písemnostech zveřejňovaných na úřední desce. Z pohledu realizace práva dotčené osoby na seznámení se s doručovanou písemností je lhostejno, zda informace o této písemnosti získá z vyvěšené listiny nebo z jednoduchého technického zařízení, které obsah vyvěšené listiny zobrazí. Podmínkou pro to, aby povinnost plynoucí z § 26 odst. 1 správního řádu byla splněna, by v tomto případě muselo být to, že nedojde ke znemožnění realizace práv dotčené osoby např. z toho důvodu, že tato osoba nedokáže sama z technického zařízení potřebné informace získat. Podle názoru poradního sboru je zřízení nepřetržitě přístupného jednoduchého technického zařízení, kde bude přístupný celý obsah úřední desky, splněním povinnosti vyplývající správnímu orgánu z § 26 odst. 1 správního řádu pouze za podmínky, že by jeho obsluha byla bez komplikací zvládnutelná pro každého. To znamená, že by měl být požadovaný dokument zobrazen po minimálním počtu jednoduchých kroků.


Zdroj:
Ministerstvo vnitra ČR (Závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu)
> PDF dokument: 12/2005 - Zajištění nepřetržitě přístupné úřední desky podle § 26 správního řádu