Metodický návod pro vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích

Tento metodický návod vydává Ministerstvo vnitra za účelem sjednocení postupu orgánů územních samosprávných celků při zřízení a vedení elektronické úřední desky. Je výsledkem spolupráce příslušných útvarů Ministerstva vnitra a konzultací s Ministerstvem informatiky, Ministerstvem financí a dále se zástupci odborné veřejnosti, zejména z řad orgánů územních samosprávných celků, jakož i se zástupci subjektů zabývajících se předmětnou problematikou jako poskytovatelé služeb. V otázkách právem výslovně neřešených vychází ze závěrů Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu1.

Rámcový přehled údajů, které je obec povinna zveřejnit na elektronické úřední desce

Metodická pomůcka ke správnímu řádu - obsah přílohy (Příloha č. 3: Rámcový přehled údajů a dokumentů ke zveřejňování na e-úřední desce) vydané Ministerstvem vnitra ČR k metodickému návodu vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích.

Zajištění nepřetržitě přístupné úřední desky podle § 26 správního řádu

Závěr č. 12 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 12. 9. 2005 - Zajištění nepřetržitě přístupné úřední desky podle § 26 správního řádu.

Povinnost zřídit úřední desku vyplývající z § 26 správního řádu splní správní orgán tak, že zřídí stálou nepřetržitě přístupnou úřední desku, která umožní jednoduchým způsobem vizuálně zjistit obsah vyvěšených písemností, a zřídí internetovou stránku, kde zpřístupní obsah úřední desky. Stálá úřední deska může mít rovněž podobu jednoduchého technického zařízení, které zobrazí zájemci obsah vyvěšených písemností.