Rámcový přehled údajů, které je obec povinna zveřejnit na elektronické úřední desce

Metodická pomůcka ke správnímu řádu - obsah přílohy (Příloha č. 3: Rámcový přehled údajů a dokumentů ke zveřejňování na e-úřední desce) vydané Ministerstvem vnitra ČR k metodickému návodu vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích.

 Příloha č. 3: Rámcový přehled údajů a dokumentů ke zveřejňování na e-úřední desce

1) Obec má povinnost zveřejnit souběžně na úřední desce i na elektronické úřední desce s rizikem sankce neplatnosti úkonu, pokud dojde k vyvěšení pouze na úřední desce:

 1. doručení veřejnou vyhláškou ve věci řešené podle správního řádu obcí samou podle § 25 odst. 2,
 2. pokud tak jiný speciální zákon výslovně stanoví.

2) Obec je dále povinna zveřejnit v elektronické podobě tyto údaje:

 1. důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,
 2. popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,
 3. místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, výslovné uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, tj. úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna správního orgánu, kde je možno odevzdat podání, a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u něj učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu,
 4. postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
 5. přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,
 6. sazebník úhrad za poskytování informací,
 7. výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.

3) Obec zveřejní na své úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup (tedy zpravidla přímo u specifikace vlastní e-podatelny, ale i na elektronické úřední desce) informace potřebné k doručování podání správnímu orgánu. Je doporučeno i územním samosprávným celkům, aby tyto informace obsahovaly následující údaje, pro orgány státu závazné:

 1. elektronická adresa elektronické podatelny a údaj o tom, zda je určena pro příjem všech datových zpráv nebo pouze datových zpráv určitého, předem stanoveného obsahu,
 2. kontaktní údaje pro přijímání datových zpráv na technických nosičích,
 3. případné další možnosti doručování podání, zejména prostřednictvím technického zařízení v sídle orgánu veřejné moci či v jeho organizačních jednotkách,
 4. pravidla potvrzování doručení podání podle zvláštního právního předpisu, včetně vzoru datové zprávy, kterou se doručení potvrzuje,
 5. technické parametry datových zpráv, pro jejichž přijetí má elektronická podatelna technické a programové vybavení, a technické parametry technických nosičů, na nichž lze předávat orgánu veřejné moci datové zprávy,
 6. postup orgánu veřejné moci v případě, že u přijaté datové zprávy je zjištěn výskyt počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, nebo chybný formát zprávy, který může takovou škodu způsobit,
 7. způsob vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny,
 8. seznam zaměstnanců oprávněných jménem správního orgánu činit právní úkony, seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců nebo elektronické adresy, na nichž se kvalifikované certifikáty nacházejí
 9. i. seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu.

4) Obec dále zveřejňuje:

 1. termíny a program zasedání zastupitelstva, resp. rady obce,
 2. obecně závazné vyhlášky obce,
 3. informace dalších orgánů, u kterých je zákonná povinnost jejich zveřejnění na úřední desce (například podle zákona o veterinární péči, zákona o správě daní a poplatků, podle zákona o odpadech, podle zákona o integrované prevenci, podle zákona o místním referendu atd.). Přehled těchto informací podle zvláštních zákonů v současné době (červen 2006) probíhá verifikací jednotlivými resorty a bude k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra od září 2006. Orientačně lze uvést, že se jedná o cca 150 povinností, vyplývajících z cca 50ti právních předpisů.

5) § 5 odst. 1zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 2) nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů


Zdroj:
Ministerstvo vnitra ČR (Metodické pomůcky ke správnímu řádu)
> PDF dokument: Příloha č. 3 Rámcový přehled údajů a dokumentů ke zveřejňování na e-úřední desce